Kesan Harga dan Kualiti Makanan Terhadap Tahap Kepuasan Pengguna Trak Makanan (Food Truck)

Kata Kunci: Trak Makanan (Food Truck), Harga, Kualiti Makanan, Tahap Kepuasan

  • Azzamurni Mohtar Mss
  • Suhaini Hj Mat Daud

Abstract

Abstract: Perniagaan dengan menggunakan trak makanan (food truck) semakin popular dan menjadi satu trend perniagaan di Malaysia. Perniagaan trak makanan merupakan satu cabang perniagaan bagi usahawan perusahaan kecil dan sederhana (PKS). Kajian ini telah dilaksanakan untuk mengenalpasti kesan factor harga dan kualiti makanan terhadap tahap kepuasan pengguna untuk trak makanan (food truck). Kedah kutipan data yang digunakan untuk kajian ini adalah dengan menggunakan boranf soal selidik daripada 100 orang pengguna trak makanan di Kedah. Data kajian yang diperolehi telah dianalisis menggunakan perisian IBM SPSS versi 22. Hasil kajian mendapati factor harga dan kualiti makanan mempengaruhi tahap kepuasan penguna terhadap Trak Makanan

 

 

Published
2020-10-01
Section
Social Science (Finance, Management, Accounting, Business, Humanities)