TAHAP KEMUDAHSAMPAIAN TAMAN PERMAINAN DI KAWASAN PERUMAHAN DALAM ASPEK KESELAMATAN DAN KESELESAAN

  • Siti Noor Zilawati Binti Mingat @ Minhad
  • Rozaimi Bin Majid
  • Nor Syamimi Binti Abdul Rahim

Abstract

Amalan penyediaan dan pelaksanaan perancangan tanah lapang dan rekreasi telah lama diadakan dan diterimapakai, namun pelbagai isu masih wujud. Antaranya penyediaan tanah lapang dan kawasan rekreasi yang mudah di akses oleh orang awam. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kemudahsampaian taman permainan di kawasan perumahan dalam aspek keselamatan dan keselesaan di Taman Ria, Sungai Petani, Kedah. Kajian dilaksanakan melalui pengamatan melalui pelan radius dan soal selidik yang diedarkan kepada penduduk Taman Ria berkenaan. Seramai 120 sampel daripada kalangan penduduk Taman Ria yang telah disoal selidik bagi mengetahui tahap kemudahsampaian, aspek keselamatan dan aspek keselesaan taman permainan. Hasil kajian mendapati bahawa tahap kemudahsampaian yang baik tetapi masalah dilihat daripada aspek keselamatan dan keselesaan. Dari aspek keselamatan terdapat tiada laluan pejalan ke taman permainan tersebut ini kerana perancangan yang terdahulu yang tidak mementingkan laluan pejalan kaki bagi golongan yang berjalan kaki. Aspek keselesaan mendapati terdapat sesetengah untuk ke taman permainan mempunyai jalan ‘cul de sac’ yang tidak memberi keselesaan kepada penduduk dan kanak-kanak yang ingin ke taman permainan tersebut, ini disebabkan perancangan pelan susun atur yang tidak mementingkan taman permainan sebagai pusat sesebuah kejiranan. Cadangan penambaikkan dapat membantu pihak yang bertanggungjawab dalam tahap kemudahsampaian aspek keselamatan dan keselesaan penduduk dan kanak-kanak.

 

KATA KUNCI: tahap kemudahsampaian, taman permainan, keselamatan, keselesaan

Author Biographies

Siti Noor Zilawati Binti Mingat @ Minhad

Jabatan Kejuruteraan Awam
Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah.

Rozaimi Bin Majid
Jabatan Kejuruteraan Awam
Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah.
Nor Syamimi Binti Abdul Rahim

Jabatan Kejuruteraan Awam
Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah.

References

Barrier Free Environment. (1993). UFAS RETROFIT GUIDE Accessibility Modification For Existing Building, New York.

Department of the Built Environment. (2013). Open Spaces. Open Spaces Audit Report 2012 dicapai https://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/planning/development-and-population-information/land-use

ESP Signs. (2012). The History of Playgrounds – Past, Present and Future. dicapai dalam https://www.espplay.co.uk/the-history-of-playgrounds/

Greenspace Scotland And Scottish Natural Heritage. (2013). Developing Open Space Standards Guidance And Framework. Dicapai dari

http://www.snh.gov.uk/docs/A1018183.pdf

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia. (2010). Garis Panduan Perancangan Kawasan Lapang dan Rekreasi. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Mazdi Marzuki, Jabil Mapjabil, Rosmiza Mohd Zaino (2014). Mengupas keciciran pelajar Orang Asli Malaysia: Suatu tinjauan ke dalam isu aksesibiliti sekolah. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 10 issue 2 (189 - 198) Dicapai dari http://journalarticle.ukm.my/7142/

New Yorkers for Parks .(2009). An Independent Assessment of New York City’s Public Beaches. The 2009 Report Card on Beaches.

Scottish Natural Heritage. (2014). Scotland’s People and Nature Survey 2013/14. Technical Report. Scottish Natural Heritage Commissioned Report No. 680. dicapai https://www.nature.scot/sites/default/files/2017-07/Publication%202014%20-%20SNH%20Commissioned%20Report%20680%20-%20Scotland%27s%20People%20and%20Nature%20Survey%202013-14%20-%20Technical%20Report.pdf

Susan Handy. (1993). Regional Versus Local Accessibility: Implications for Nonwork Travel. UC Berkeley: University of California Transportation Center. Retrieved from https://escholarship.org/uc/item/2z79q67d

San Francisco Travel Association. (2018). Green acres: golden gate park. dicapai dalam https://www.sftravel.com/article/journalists-resources-and-services

Published
2019-10-14
Section
Social Science (Finance, Management, Accounting, Business, Humanities)